English
 
公司資料
  企業管治
  財務摘要
  財務報告
  公告及通函
  環境、社會及管治報告
  展示文件
  簡報及網上廣播
  新聞稿
  分析師名單
  投資者活動日誌
列印此頁
  設為首頁
  加入最愛
  網站地圖

 

 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
 
     
 
日期 活動 地點
2009年9月08日 2009年中期業績公佈 香港
2009年8月27日 股東特別大會 香港
2009年6月10日 2009年股東周年大會 香港
2009年4月16日 2008年全年業績公佈 香港
 
 
 
   
 
www.mengniu.com.cn