English
 
公司資料
  企業管治
  財務摘要
  財務報告
  公告及通函
  環境、社會及管治報告
  展示文件
  簡報及網上廣播
  新聞稿
  分析師名單
  投資者活動日誌
列印此頁
  設為首頁
  加入最愛
  網站地圖

 

 
 
    業績
 
  截至12月31日止年度
(人民幣千元) 2014年
(經重述)
2015年 2016年 2017年 2018年
收入 50,049,243 49,026,516 53,779,339 60,155,622 68,977,066
稅前利潤╱(虧損) 3,150,008 3,030,170 (461,386) 2,624,961 3,852,722
所得稅收益╱(支出) (459,292) (510,038) (351,379) (594,283) (649,001)
本年持續經營業務利潤╱(虧損) 2,690,716 2,520,132 (812,765) 2,030,678 3,203,721
本年終止經營業務利潤 (63) 122 - - -
本年利潤╱(虧損) 2,690,653 2,520,132 (812,765) 2,030,678 3,203,721
下列各方應佔:          
  本公司股東 2,350,803 2,367,291 (751,155) 2,047,839 3,043,030
  非控權╱少數股東權益 339,850 152,963 (61,610) (17,161) 160,691
擬派股息 548,406 549,357 349,327 471,283 710,915
本公司普通股股東應佔每股盈利
(人民幣元)
         
本年利潤╱(虧損)          
 - 基本 0.605 0.609 (0.193) 0.526 0.779
 - 攤薄 0.602 0.607 (0.193) 0.526 0.778

 

資產、負債及權益  
  於12月31日
(人民幣千元) 2014年
(經重述)
2015年 2016年 2017年 2018年
總資產 47,080,792 50,652,541 49,124,427 58,138,731 66,457,257
總負債 22,587,919 24,037,387 23,620,699 31,031,608 35,992,978
本公司股東應佔權益 21,489,400 22,136,239 20,844,913 22,604,273 25,212,364
非控權╱少數股東權益 3,003,473 4,478,915 4,658,815 4,502,850 5,251,915

 

營運資金

 
  截至12月31日止年度
(天) 2014年
(經重述)
2015年 2016年 2017年 2018年
應收賬款週轉率 6.9 10.3 13.4 15.2 14.5
存貨週轉率 36.5 47.1 38.6 32.0 32.5
應付賬款週轉率 51.4 52.3 50.8 55.0 55.7
 
 
 
   
 
www.mengniu.com.cn