English
 
公司資料
  企業管治
  財務摘要
  財務報告
  公告及通函
  環境、社會及管治報告
  展示文件
  簡報及網上廣播
  新聞稿
  分析師名單
  投資者活動日誌
列印此頁
  設為首頁
  加入最愛
  網站地圖

 

 
 
    業績
 
  截至6月30日止6個月
(人民幣千元) 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
收入 25,835,834 25,564,409 27,257,154 29,465,755 34,474,336
稅前利潤/(虧損) 1,481,457 1,754,199 1,497,551 1,488,931 2,017,065
所得稅收益/(支出) (252,501) (321,343) (313,030) (373,846) (358,502)
本期利潤/(虧損) 1,228,956 1,432,848 1,184,521 1,115,085 1,658,563
下列各方應佔:          
 本公司股東 1,048,609 1,338,669 1,077,290 1,127,900 1,562,013
 非控股/少數股東權益 180,325 94,179 107,231 (12,815) 96,550
本公司普通股股東應佔每股盈利
(人民幣元)
         
本期利潤/(虧損)          
 - 基本 0.540 0.689 0.277 0.290 0.400
 - 攤薄 0.534 0.686 0.277 0.290 0.400

 

資產、負債及權益          
  於6月30日
(人民幣千元) 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
總資產 46,260,590 50,105,319 51,322,913 55,846,868 61,921,345
總負債 23,030,130 23,870,909 24,541,572 29,587,869 33,783,673
本公司股東應佔權益 20,273,740 21,419,087 22,284,232 21,669,052 23,561,354
非控權/少數股東權益 2,956,720 4,815,323 4,497,109 4,589,947 4,576,318

 

營運資金

         
  截至6月30日止6個月
(天) 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
應收賬款週轉率 7.1 10.7 15.2 15.5 15.5
存貨週轉率 36.5 44.8 39.3 31.5 31.6
應付賬款週轉率 51.2 52.7 52.5 57.0 58.2
 
 
 
   
 
www.mengniu.com.cn